Jaarcongres op locatie
Congres Sociaal Raadsliedenwerk 2024

Programma

woensdag 31 januari 2024

-
Ontvangst en registratie deelnemers
-
Naar de plenaire zaal
-
Opening door de dagvoorzitter
Spreker
Lucas de Man, Founder & CEO - Company New Heroes
-
Welkom en toelichting op het congresthema

Christa is een van de grondleggers van de nieuwe opleiding voor sociaal raadslieden die in 2022 is gestart. Professionalisering van het sociaal raadsliedenwerk gaat haar aan het hart. Ook in de samenwerking tussen sociaal raadslieden en ketenpartners.

Spreker
mr. Christa Romani, Kwaliteitsmedewerker SJD - Gemeente Den Haag, Dienst SZW
-
Ketenpartners

Hoe verbeteren we de samenwerking Sociaal raadslieden en ketenpartners & wat geven ketenpartners mee om ons werk in 2024 goed te kunnen doen?

Met medewerking van:

 • Sociale advocatuur: mr. Bernard de Leest, advocaat Sociale Zekerheid, Zumpolle Advocaten
 • Wijkrechtspraak: mw. mr. Robine de Lange-Tegelaar, president, Rechtbank Den Haag
 • Dienst Toeslagen: Nicole Back, plaatsvervangend directeur directie Toeslagen, Dienst Toeslagen
 • UWV Maatwerk: mr. Denis de Ploeg, jurist, Juridisch Kenniscentrum UWV
 • BD Particulieren: Mieke Kars, directeur Particulieren, Belastingdienst
Spreker
mr. Bernard de Leest, Advocaat - Zumpolle Advocaten
mr. Robine de Lange - Tegelaar, President - Rechtbank Den Haag
Nicole Back, Plaatsvervangend directeur directie Toeslagen - Dienst Toeslagen
mr. Denis de Ploeg, Jurist - Juridisch Kenniscentrum UWV
Mieke Kars, Directeur Particulieren - Belastingdienst
-
Pauze
-
Inspectie en Sociaal raadslieden: aanjagers van verbetering in de uitvoering

Bart Snels bezoekt regelmatig sociaal raadslieden. Zij verrichten mooi werk wat voor hem als inspecteur-generaal waardevolle inzichten oplevert. Want: demissionair kabinet of niet, het is belangrijk om voortgang te blijven boeken met het oplossen van knelpunten om beleid en uitvoering te kunnen verbeteren. Vanuit werkbezoeken aan sociaal raadslieden en gesprekken tussen burgers en sociaal raadslieden haalde Bart Snels dan ook knelpunten op, die hij in februari 2023 aanbood aan de minister van Financiën en aan de Tweede Kamer. In zijn lezing blikt hij terug en licht toe welke impact de knelpuntenbrief en andere interventies van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) hebben gehad en nog steeds hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag. Daarnaast gaat hij graag in gesprek met de zaal over zijn visie op de samenwerking tussen de inspectie en sociaal raadslieden.

Spreker
Bart Snels, Inspecteur-generaal - Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD)
-
Ronde 1 Workshops
1. Actualiteiten Inkomstenbelasting

Een beetje hulp is nooit ver weg. Met dit motto werkt de Belastingdienst hard aan de verbetering van haar dienstverlening. Hulp bij de aangifte inkomstenbelasting, hulp bij het digitaal zaken doen, hulp bij betalingsproblematiek. Samen met het maatschappelijk werkveld willen we dit bereiken. Wat zijn de ontwikkelingen? En welke situaties komen we tegen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen we je mee. Aan bod komt onder andere:

 • Een blik op het Belastingplan 2024
 • Kennisnetwerk, de digitale community voor maatschappelijk dienstverleners
 • Als de burger er echt niet meer uitkomt. De Stellabenadering: voorbeelden uit de praktijk
Spreker
Ellen Baas, Landelijk relatiebeheerder Particulieren - Belastingdienst
2. Actualiteiten Toeslagen

Aan de hand van casussen nemen we je mee in de praktijk van toeslagen. Ook gaan we in op het vraagstuk hoe we er samen voor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van hun recht op toeslagen, zodat vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar zijn. Tot slot passeren actualiteiten op het gebied van toeslagen, waarmee je in 2024 te maken kunt krijgen, de revue. Wat levert dit op? Je weet hoe je ook in 2024 jouw cliënten weer optimaal kunt helpen met kwesties rondom toeslagen.

Spreker
Yves Salters, Relatiebeheerder Toeslagen Zuid-Holland gemeenten - Dienst Toeslagen
Cees bij de Leij, Relatiebeheerder Toeslagen Groningen, Friesland en Drenthe - Dienst Toeslagen
3. Maatwerk Awb: de evenredigheidstoets nieuwe stijl

De intensiteit waarmee de bestuursrechter aan het evenredigheidsbeginsel toetst is onmiskenbaar in ontwikkeling. De afgelopen periode verschenen vier conclusies en vier Afdelingsuitspraken over de evenredigheidstoets.

Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding met het beoogde doel van dat besluit (gecodificeerd in art. 3:4 lid 2 Algemene wet bestuursrecht). De afgelopen jaren kwam dit beginsel door verschillende gebeurtenissen, zoals de toeslagenaffaire, in de schijnwerpers te staan. De manier waarop de evenredigheidstoets nu door de rechter plaatsvindt is wezenlijk veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop bestuursorganen besluiten moeten nemen.

In deze workshop gaan we, aan de hand van enkele uitspraken die sinds 2022 zijn verschenen, kijken wat het evenredigheidsbeginsel betekent voor besluiten in het sociaal domein en de positie van burgers ten opzichte van de overheid. Waar speelt het evenredigheidsbeginsel een rol, en waar minder? Ook kijken we vooruit: er staat veel nieuwe wetgeving op stapel, die meer maatwerk voor burgers mogelijk maakt en de rol van het evenredigheidsbeginsel nog belangrijker maakt, zoals het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb.

Spreker
mr. Petra Gerritsen, Senior Juridisch adviseur - Stimulansz
mr. Annelien Tienstra, Juridisch redacteur sociaal juridische informatie - Stimulansz
4. Vreemdelingen en recht op Bijstand

Als sociaal raadsman/vrouw kom je vaak situaties tegen waarin het verblijfsrecht van je cliënt bepalend is voor het recht op voorzieningen. Wat voor gevolgen hebben de verschillende soorten verblijfsrecht op het recht op voorzieningen? Wat is het verschil tussen een Chavez-verblijfsrecht en een ‘normale’ gezinsherenigingsvergunning? En op welke manier beoordeelt de IND als er veranderingen optreden in het leven van een klant? De meest actuele onderwerpen komen aan bod.

Spreker
mr. Andrea Pool, Advocaat - BDH advocaten
5. Met energie de spreekkamer in én uit

Als sociaal raadsman/vrouw voer je elke dag gesprekken met klanten. Gesprekken waarin je focus moet hebben op de hulpvraag van je klant. Waarin je van begin af aan verbinding wilt maken. Ook als je zelf niet lekker in je vel zit wil je met energie je klant tegemoet treden. Ook als je te maken hebt met hoge werkdruk en van het ene in het andere gesprek rolt, wil je gefocust zijn. Soms kunnen dit ingewikkelde gesprekken zijn waarin je iemand niet kunt helpen en ‘nee’ moet verkopen, iemand moet teleurstellen. Of waarin je te maken kunt krijgen met instrumentele agressie. Dan is het goed om stil te staan bij jezelf en te weten hoe je jouw emotionele stemming kunt beïnvloeden. Hiervoor kunnen technieken uit NLP van pas komen. Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daar volgens op reageren. We gebruiken de werking van onze brein en taalpatronen om invloed uit te oefenen. Het toepassen van NLP-technieken in je gesprekken zorgt voor energie, focus en verbinding. Aan bod komt:

 • Communicatie en denkpatronen
 • Hoe kun je jouw focus beïnvloeden?
 • Hoe kun je taal inzetten om je gevoel te veranderen?
 • Wat is de snelste manier om energie te krijgen?
Spreker
Peshang Hormizyar, NLP Trainer, Schuldhulpverlener - PeshforPres Coaching en Training
6. Actualiteiten Invordering en schulden

Aan de hand van recente jurisprudentie, wetswijzigingen, nieuwe wetgeving en onderzoek wordt een scala aan juridische ontwikkelingen besproken. Onder meer komen aan bod:
• Verbetering beslagvrije voet inzake woonkosten
• Verkorting looptijd schuldhulpverlening van 36 naar 18 maanden
• Invordering van toeslagen en hoe zit het met samenloop van invordering van andere schulden?
• Gevolgen van de invoering Wet kwaliteit incassodienstverlening per 1 maart 2024
• Nieuwe regels over de cumulatie van incassokosten bij termijnbetalingen

Spreker
mr. André Moerman, Voorzitter signaleringscommissie - LOSR
7. Wet inburgering 2021 in de praktijk

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Hiermee is het inburgeringsstelsel ingrijpend veranderd en is de regie (terug) bij de gemeente. Tijdens deze workshop wordt het nieuwe stelsel in vogelvlucht behandeld. In ieder geval wordt behandeld:

 • Wat verandert er voor de inburgeraar? Verschillen met Wi2013
 • Overzicht gemeentelijke taken
 • Overzicht taken van DUO
 • Doel en uitgangspunten Wi2021
 • Handhaving in het inburgeringsstelsel
Spreker
Bibian Ogier, Adviseur inburgering - Stimulansz
8. Juridische tips bij zorgverzekeringsschulden: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’

Financiële zorgverzekeringsproblemen zijn onderdeel van grotere problemen op het gebied van armoede, schulden en gezondheid. Het is daarom belangrijk deze tijdig te signaleren en helpen oplossen. De onderwerpen worden toegelicht met relevante jurisprudentie en verwijzing naar wetsartikelen. Aan bod komt onder andere:

 • Verzekeringsplicht (o.a. Chavez)
 • Regeling wanbetalers
 • Regeling onverzekerden en subsidieregelingen
 • Verjaring van zorgverzekeringsschulden
 • De rol van SKGZ bij laagdrempelige geschilbeslechting aan de hand van casuïstiek
Spreker
Niki Frinking - van Loon, Senior medewerker en relatiebeheerder - SKGZ Zorgverzekeringslijn
Rianne Diteweg - Lefers, Dossierbehandelaar - SKGZ
-
Lunch
-
Ronde 2 Workshops
1. Actualiteiten Inkomstenbelasting

Een beetje hulp is nooit ver weg. Met dit motto werkt de Belastingdienst hard aan de verbetering van haar dienstverlening. Hulp bij de aangifte inkomstenbelasting, hulp bij het digitaal zaken doen, hulp bij betalingsproblematiek. Samen met het maatschappelijk werkveld willen we dit bereiken. Wat zijn de ontwikkelingen? En welke situaties komen we tegen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen we je mee. Aan bod komt onder andere:

 • Een blik op het Belastingplan 2024
 • Kennisnetwerk, de digitale community voor maatschappelijk dienstverleners
 • Als de burger er echt niet meer uitkomt. De Stellabenadering: voorbeelden uit de praktijk
Spreker
Ellen Baas, Landelijk relatiebeheerder Particulieren - Belastingdienst
2. Actualiteiten Toeslagen

Aan de hand van casussen nemen we je mee in de praktijk van toeslagen. Ook gaan we in op het vraagstuk hoe we er samen voor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van hun recht op toeslagen, zodat vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar zijn. Tot slot passeren actualiteiten op het gebied van toeslagen, waarmee je in 2024 te maken kunt krijgen, de revue. Wat levert dit op? Je weet hoe je ook in 2024 jouw cliënten weer optimaal kunt helpen met kwesties rondom toeslagen.

Spreker
Yves Salters, Relatiebeheerder Toeslagen Zuid-Holland gemeenten - Dienst Toeslagen
Cees bij de Leij, Relatiebeheerder Toeslagen Groningen, Friesland en Drenthe - Dienst Toeslagen
3. Maatwerk Awb: de evenredigheidstoets nieuwe stijl

De intensiteit waarmee de bestuursrechter aan het evenredigheidsbeginsel toetst is onmiskenbaar in ontwikkeling. De afgelopen periode verschenen vier conclusies en vier Afdelingsuitspraken over de evenredigheidstoets.

Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding met het beoogde doel van dat besluit (gecodificeerd in art. 3:4 lid 2 Algemene wet bestuursrecht). De afgelopen jaren kwam dit beginsel door verschillende gebeurtenissen, zoals de toeslagenaffaire, in de schijnwerpers te staan. De manier waarop de evenredigheidstoets nu door de rechter plaatsvindt is wezenlijk veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop bestuursorganen besluiten moeten nemen.

In deze workshop gaan we, aan de hand van enkele uitspraken die sinds 2022 zijn verschenen, kijken wat het evenredigheidsbeginsel betekent voor besluiten in het sociaal domein en de positie van burgers ten opzichte van de overheid. Waar speelt het evenredigheidsbeginsel een rol, en waar minder? Ook kijken we vooruit: er staat veel nieuwe wetgeving op stapel, die meer maatwerk voor burgers mogelijk maakt en de rol van het evenredigheidsbeginsel nog belangrijker maakt, zoals het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb.

Spreker
mr. Petra Gerritsen, Senior Juridisch adviseur - Stimulansz
mr. Annelien Tienstra, Juridisch redacteur sociaal juridische informatie - Stimulansz
4. Vreemdelingen en recht op Bijstand

Als sociaal raadsman/vrouw kom je vaak situaties tegen waarin het verblijfsrecht van je cliënt bepalend is voor het recht op voorzieningen. Wat voor gevolgen hebben de verschillende soorten verblijfsrecht op het recht op voorzieningen? Wat is het verschil tussen een Chavez-verblijfsrecht en een ‘normale’ gezinsherenigingsvergunning? En op welke manier beoordeelt de IND als er veranderingen optreden in het leven van een klant? De meest actuele onderwerpen komen aan bod.

Spreker
mr. Andrea Pool, Advocaat - BDH advocaten
5. Met energie de spreekkamer in én uit

Als sociaal raadsman/vrouw voer je elke dag gesprekken met klanten. Gesprekken waarin je focus moet hebben op de hulpvraag van je klant. Waarin je van begin af aan verbinding wilt maken. Ook als je zelf niet lekker in je vel zit wil je met energie je klant tegemoet treden. Ook als je te maken hebt met hoge werkdruk en van het ene in het andere gesprek rolt, wil je gefocust zijn. Soms kunnen dit ingewikkelde gesprekken zijn waarin je iemand niet kunt helpen en ‘nee’ moet verkopen, iemand moet teleurstellen. Of waarin je te maken kunt krijgen met instrumentele agressie. Dan is het goed om stil te staan bij jezelf en te weten hoe je jouw emotionele stemming kunt beïnvloeden. Hiervoor kunnen technieken uit NLP van pas komen. Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daar volgens op reageren. We gebruiken de werking van onze brein en taalpatronen om invloed uit te oefenen. Het toepassen van NLP-technieken in je gesprekken zorgt voor energie, focus en verbinding. Aan bod komt:

 • Communicatie en denkpatronen
 • Hoe kun je jouw focus beïnvloeden?
 • Hoe kun je taal inzetten om je gevoel te veranderen?
 • Wat is de snelste manier om energie te krijgen?
Spreker
Peshang Hormizyar, NLP Trainer, Schuldhulpverlener - PeshforPres Coaching en Training
6. Actualiteiten Invordering en schulden

Aan de hand van recente jurisprudentie, wetswijzigingen, nieuwe wetgeving en onderzoek wordt een scala aan juridische ontwikkelingen besproken. Onder meer komen aan bod:
• Verbetering beslagvrije voet inzake woonkosten
• Verkorting looptijd schuldhulpverlening van 36 naar 18 maanden
• Invordering van toeslagen en hoe zit het met samenloop van invordering van andere schulden?
• Gevolgen van de invoering Wet kwaliteit incassodienstverlening per 1 maart 2024
• Nieuwe regels over de cumulatie van incassokosten bij termijnbetalingen

Spreker
mr. André Moerman, Voorzitter signaleringscommissie - LOSR
7. Wet inburgering 2021 in de praktijk

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Hiermee is het inburgeringsstelsel ingrijpend veranderd en is de regie (terug) bij de gemeente. Tijdens deze workshop wordt het nieuwe stelsel in vogelvlucht behandeld. In ieder geval wordt behandeld:

 • Wat verandert er voor de inburgeraar? Verschillen met Wi2013
 • Overzicht gemeentelijke taken
 • Overzicht taken van DUO
 • Doel en uitgangspunten Wi2021
 • Handhaving in het inburgeringsstelsel
Spreker
Bibian Ogier, Adviseur inburgering - Stimulansz
8. Juridische tips bij zorgverzekeringsschulden: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’

Financiële zorgverzekeringsproblemen zijn onderdeel van grotere problemen op het gebied van armoede, schulden en gezondheid. Het is daarom belangrijk deze tijdig te signaleren en helpen oplossen. De onderwerpen worden toegelicht met relevante jurisprudentie en verwijzing naar wetsartikelen. Aan bod komt onder andere:

 • Verzekeringsplicht (o.a. Chavez)
 • Regeling wanbetalers
 • Regeling onverzekerden en subsidieregelingen
 • Verjaring van zorgverzekeringsschulden
 • De rol van SKGZ bij laagdrempelige geschilbeslechting aan de hand van casuïstiek
Spreker
Niki Frinking - van Loon, Senior medewerker en relatiebeheerder - SKGZ Zorgverzekeringslijn
Rianne Diteweg - Lefers, Dossierbehandelaar - SKGZ
-
Pauze
-
Signalering, positionering en rechtsbescherming

Naast het bieden van individuele hulp zijn sociaal raadslieden sterk in het signaleren van knelpunten en het aandragen van oplossingen. Aan bod komt:

 • LOSR-rapporten “Schulden klein houden en perspectief bieden” en “Toeslagpartner tegen wil en dank”
 • Signaleren helpt de doelgroep en maakt het sociaal raadsliedenwerk zichtbaar. Wat signaleer jij?
 • Hoe kan het sociaal raadsliedenwerk zich positioneren in ontwikkelingen ten aanzien van Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp en toegang tot het recht?
Spreker
mr. André Moerman, Voorzitter signaleringscommissie - LOSR
-
Plenair vervolg en bekendmaking winnaar Verkiezing Sociaal Raadslieden Award 2024
-
Slotwoord door de dagvoorzitter
Borrel